EFN

Ochrönci životního prost›edí
PRO jadernou energii

 

Za lepöí, úplnějöí& up›ímní
informace o energii a životním prost›edí


Click here for a presentation of EFN in PDF format, which you may print, photocopy and distribute to your friends


Presentace "Asociace Ochröncż životního prost›edí PRO jadernou energii "

Asociace Ochröncż životního prost›edí PRO jadernou energii (EFN) je zcela nezövislö environmentölní, neziskovö organizace, jejímž cílem je rozvíjení a p›edövöní informací o energii a životním prost›edí ve›ejnosti, podpora p›ínosż jaderní energie pro úistż svět, & spojovöní lidí ve prospěch úistí jaderní energie.Historie "Asociace Ochröncż životního prost›edí PRO jadernou energii"

EFN se zaúala rozvíjet v roce 1996 v úele se svżm zakladatelem, jímž byl
Bruno Comby (autor bestseleru: "Ochrönci životního prost›edí PRO jadernou energii"), a to zejmína po publikaci jeho knihy a jeho podílu na ›adě televizních debat na toto tíma.

EFN si myslí, že odpor tzv. obröncż životního prost›edí proti jaderní energii je největöí nedorozumění a omyl století.

Jadernö energie (je-li dob›e zvlödnuta) je velmi úistö energie, kterö nevypouötí do atmosfíry zneúiöíující plyny, používö ve srovnöní se sluneúní & větrnou energií velmi mölo stavebních materiölż(na kWh), produkuje velmi mölo odpadu (tímě› zcela omezeně), a nep›ispívö vżbec k rozvoji skleníkovího efektu (neprodukuje žödnż kysliúník uhliúitż).

EFN si myslí, že up›ímní ochrönci životního prost›edí by proto měli jadernou energii podporovat. EFN se snaží ve›ejnost informovat o p›ínosech jaderní energetiky pro životní prost›edí jako masově dostupního zdroje nejúistöí energie.

Vě›íme, že z dlouhodobího hlediska by mělo bżt podporovöno efektivnějöí využití energie a udržitelnż životní styl. Vě›íme, že v meziúase by obnovitelní a jaderní energie měly, kdekoliv to bude možní, zcela nahradit používöní ropy, uhlí a plynu.

EFN sjednocuje lidi celího světa, kterí oslovuje budoucnost naöí planety a kte›í ji chtějí uchovat úistou. Sjednocuje ty, kte›í chtějí chrönit p›írodu a kte›í vě›í, že sprövnou cestou je využití obnovitelnżch a jadernżch zdrojż energie nöhradou za spalovöní ropy, plynu a uhlí.Kdo jsou úlenoví "Ochrönci životního prost›edí PRO jadernou energii" ?

EFN je zcela nezövislö, soukromö, neziskovö organizace pro životní prost›edí. EFN je zcela nezövislö na jakżchkoliv politickżch, nöboženskżch, finanúních a prżmyslovżch skupinöch. Jsme pouze skupina lidí, kte›í chtějí chrönit životní prost›edí a kte›í podporují jadernou energii.

Kterżkoliv úlověk, kterż si p›eje p›ispět k úistímu světu se mżže stöt Sympatizujícím, Aktivním nebo Sponzorujícím úlenem Asociace EFN. Asociace mö místní korespondenty v mnoha regionech po celím světě a mö rovněž Vědeckou a Honorörní Radu, jejichž úleny jsou VIP a osobnosti, kte›í naöe nözory morölně podporují.

Jestliže chcete užít více zöbavy na úistöí planetě... Jestliže chcete, aby vaöe děti a vnouúci... mohli dżchat a öíastně žít na lepöím světě ... potom vítejte do EFN, do asociace, kterö p›ispívö k úistöímu a lepöímu světu do budoucnosti!Jak se p›idat k asociaci "Ochrönci životního prost›edí PRO jadernou energii"


EFN je pouze skupina lidí jako jste vy! Každż podpis & úlenství je cenní a pomöhö. I malí nebo morölní p›íspěvky jsou dżležití. Bude nös slyöet pouze tehdy, jestliže budeme schopni döt dohromady množství lidí, kte›í budou prost›ednictvím podpisż a úlenství demonstrovat, že s nömi sdílejí myölenku, že jadernö energie je pro budoucnost životního prost›edí dobrí ›eöení.

 NżVRHY, JAK SKUTEĆNí POMOCI:

1 - STAĎTE SE ĆLENEM EFN. Vöe, co je t›eba udělat je poslat nöm Formulö› registrace EFN.

2 - MLUVTE O EFN S OSTATNÍMI a p›imějte svoje p›ötele, aby se k naöí spoleúnosti p›idali! Nevöhejte tento dokument distribuovat k vaöim sousedżm, p›íbuznżm, atd. Dokumenty, presentující EFN vöm mohou bżt zaslöny zdarma: staúí zaslate e-mail EFN
. Sdělte kolik vżtiskż Dokumentż pot›ebujete a uveĎte vaöe jmíno a adresu.

3 - ZALOíTE MÍSTNÍ SKPINY EFN s vaöimi p›öteli a p›íbuznżmi, kte›í jsou rovněž pro úistou jadernou energii: ve vaöem městě, obci, oblasti, zemi, spoleúnosti, nebo se skupinami p›ötel. Jestliže chcete založit místní skupinu EFN, informujte nös, prosím, a my vöm mżžeme pomoci. Jestliže se nechcete zatěžovat místní skupinou, mżžete se mnohem jednoduöeji stöt místním korespondentem

4 - SPONZORUJTE. Jako každö organizace i EFN pot›ebuje peníze. Oceníme i malí p›íspěvky, kterí budou pomöhat rozvíjet naöi aktivitu.

5 -
PODEPIöTE Petici Jestliže nemżžete p›ispět finanúně, vyjöd›ete alespoŕ morölní podporu úistí jaderní energii a povzbuĎte naöi aktivitu podpisem petice p›ímo na Internetu, nebo faxem resp. poötou. A öi›te naöi ideu: pomozte vaöim p›ötelżm udělat totíž!

*********************************************************

DíKUJEME VżM ZA VAöI LASKAVOU POZORNOST !

 

 

Greenhouse effect : the burning of fossile fuels (oil, gas, coal) contributes to heating up the planet

 

Spoleúně mżžeme vybudovat lepöí svět s jadernou energií

ZA ĆISTOU PLANETU