PETICE
Ochräncż životního prost›edí
PRO jadernou energiiTato petice je editoväna a däna do oběhu Asociací Ochräncż životního prost›edí PRO Jadernou energii (EFN). Cílem tĚto petice je morälně podporovat ćistou jadernou energii.

Nevähejte tuto stränku kopírovat pro svĚ p›ätele, sousedy a p›íbuznĚ nebo jinak öí›it prost›ednictvím poöty ve prospěch ćistĚ jadernĚ energie. Každż podpis se zapoćítävä a zvyöuje tím psychologickou podporu Ochräncżm životního prost›edí PRO jadernou energii.

PRO PODPIS TÖTO PETICE:

1/ bu‘ VYPLďTE a VYTISKN’TE TUTO STR—NKU, A POTÖ JI ODFAXUJTE NEBO ODEšLETE POšTOU na näsledující adresu:

Environmentalists For Nuclear Energy
55 rue Victor Hugo, F-78800 Houilles, France
Fax: +33 1 30 86 00 10


2/ nebo ODEšLETE E-MAIL EFN petition-cz[at]ecolo.org (spam prevention : replace [at] by @ in the e-mail)
s vaöím jmĚnem, adresou a uvedením věty "YES, I share the idea that nuclear energy can be a clean energy, respectful of the environment" (ćesky: "ANO, sdílím näzor, že jadernä energie mżže bżt ćistä energie, kterä plně respektuje životní prost›edí");(anglickou větu mżžete kopírovat a vložit)

************************************************

PŘÍJMENÍ:   JMÖNO :
ADRESA:
PSĽ:   OBEC:

COUNTRY:
TELEFON:   FAX:
E-MAIL:   PROFESE:


ANO, sdílím näzor, že jadernä energie mżže bżt ćistä energie, kterä plně respektuje životní prost›edí.

 

      Datum :     Podpis : _________________