Rozesílejte dopisy

vaöim místním politikżm a novinö›żm !

o jaderní energii

Standardní dopisy v ostatních jazycích

 

Proú odesílat dopisy novinö›żm a politikżm ?

P›íliö mnoho politikż a žurnalistż místo aby o energii a životním prost›edí informovali ve›ejnost pravdivě a úestně někdy presentují zkreslení nebo chybní informace nebo zapomínají uvíst některö zösadní fakta.

Kdykoliv slyöíte vaöeho politika sledujete televizní program, poslouchöte rozhlas a jadernö energie je p›edstavena v pravdiví a p›esní podobě, nevöhejte napsat mluvúímu, novinö›ovi nebo televizní spoleúnosti, p›ípadně politikovi, abyste jim pogratulovali a sdělili, jak si vöžíte jeho informací. To je podnítí k tomu, aby pokraúovali v p›inööení pravdivżch a úestnżch informací.

Jestliže je naopak informace presentovöna zkresleně, iracionölně nebo i nep›esně, jak se mżže někdy stöt, nevöhejte jim napsat rovněž. Zdżrazněte fakta tak, jak by měla bżt uvedena a sdělte jim, že klamou ve›ejnost. P›íötě budou muset bżt opatrnějöí.

Tlaúte na novinö›e a politiky, aby PŘESTALI skrżvat ve›ejnosti pravdu o p›ínosu jaderní energie pro naöe životní prost›edí !

Pro tento úúel nabízíme p›íklady a standardní dopisy.

Mżžete je rozesílat tak, jak jsou (jestliže se chcete zmínit nebo odvolat na nějakou organizaci jako EFN nebo jinou urúitou organizaci) nebo je p›izpżsobit každí urúití situaci.

Odesílaní dopisy by měly bżt vždy formulovöny tak POSITIVNí jak jen to je možní, ale je-li to nutní tvrdě. BuĎte vždy zdvo›ilí a nenapadejte, ale mżžete ovöem vyjöd›it vaöe uspokojení nebo p›ekvapení, nebo v úem klamou ve›ejnost, zejmína jestliže to je doloženo několika (jednoduchżmi) fakty !

Dejte ji několik jednoduchżch faktż a úísel, abyste podpo›ili vaöe stanovisko, ale ne p›íliö.

Vyhněte se dlouhżm dopisżm. Jedna nebo dvě strönky by měly bżt maximum. Dlouhż dopis obvykle nebude p›eúten a pżjde rovnou do koöe.

Jestliže 5000 naöich korespondentż odeöle pouhí 4 dopisy tżdně, potom novinö›i a politici dostanou roúně jeden milion dopisż, kterí je budou nabödat k tomu, aby se drželi faktż a oni budou nakonec muset ve›ejnosti presentovat pravdiví a úestní informace a vzít v úvahu naöe stanovisko k títo věci.

Navrhujeme vöm, abyste si stöhli :

standardní dopisy pro novinö›e a politiky

a odesílali je v prżměrním rytmu 4 dopisż tżdně.

  • Dopisy vaöím jmínem, kterö se nezmiŕují o EFN nebo o jiní specifickí organizaci, lze p›izpżsobit volně bez jakíhokoliv povolení.
  • Dopisy odeslaní jmínem EFN nebo na EFN se odvolövající by měly bżt odesílöny p›esně tak, jak jsou navržení nebo se souhlasem : letters-en[at]ecolo.org (spam prevention: replace [at] by @)
  • Dopisy odeslaní jmínem nebo odvolövající se na jinou organizaci by měly bżt odesílöny p›esně tak, jak jsou navržení, nebo se souhlasem takoví organizace.

Mżžete rovněž p›edložit noví dopisy (viz níže), nebo p›eložit stövající dopisy do rżznżch jazykż.

 

Jak p›edložit noví dopisy :

Myslíte-li si, že mezi navrženżmi dopisy nějakż dżležitż chybí poölete nöm e-mail na : letters-cz[at]ecolo.org ve formötu HTML nebo WORD (.doc) (spam prevention: replace [at] by @)

Odeslöní dopisu, informace nebo textu na tuto adresu naznaúuje, že jste zökonnż vlastník odeslaního textu nebo dopisu, že möte prövo jej volně publikovat nebo reprodukovat, že jste akceptovali jeho publikaci, jeho použití ostatními, jeho umístění na weboví strönce pro ve›ejní použití a/nebo jeho odeslöní na seznam dopisż, nebo jakoukoliv jinou formu ve›ejního použití odeslaního textu, informace nebo dopisu.

Tyto dopisy by NEMíLY uvödět vaöe jmíno ani adresu (ledaže souhlasíte s tím, aby bylo vaöe jmíno a adresa bez omezení zve›ejněno) nebo jmíno nebo adresu p›íjemce (ledaže to je ve›ejnö adresa, jako jsou adresy úasopisż a televizních spoleúností). Povöimněte si, prosím, že podle zökona není možní zve›ejŕovat adresu jiního obúana nebo publikovat soukromou korespondenci.

Nejzajímavějöí dopisy budou umístěny na webovou strönku pro použití ostatními.

 

P›eložte dopisy do ostatních jazykż :

Jestliže některí dopisy nejsou dosud p›eloženy do vaöeho jazyka, jste oprövněni tyto p›eklady províst a p›edložit nöm je..

Bude-li to nezbytní, budou noví jazyky na seznam p›idöny a nově p›eložení dopisy v každím jazyku budou p›idöny do každí jazykoví sekce.

Nejprve si vyberte dopisy k p›eložení z ostatních jazykż. Potom p›ekontrolujte seznam standardních dopisż ve vaöem jazyce, abyste se ujistili, že tento p›eklad již nebyl udělön. Udělejte p›eklad ve formötu HTML nebo WORD (.DOC) a e-mailujte nöm jej na : letters-cz[at]ecolo.org (spam prevention: replace [at] by @).

Možnö, že byste rödi pro p›eklad použili automatickż volnż p›ekladatelskż servis altavista jako pomoc p›i zpracovöní p›ekladu : http://babelfish.altavista.digital.com/

Tuto strönku lze rovněž p›eložit do ostatních jazykż. Zkontrolujte stövající jazyky : http://www.ecolo.org/write/ a použijte k p›ekladu editor HTML.

Více informací o p›ekladech

Děkujeme vöm ! za psaní politikżm a novinö›żm, děkujeme vöm za to, že novinö›żm vyjad›ujete svoje nözory a za vöö podíl na tomto spoleúním úsilí ve prospěch lepöích informací o energii a životním prost›edí !


Tuto strönku, kterö je navrženö ve spolupröci mezi několika místními a nörodními organizacemi celího světa, hostí Asociace Ochrönci životního prost›edí PRO jadernou energii (EFN)