Akce EFN v oblasti pr÷va

 

EFN je rozhodnuto pou×Ýt v÷echny leg÷lnÝ metody, v˙etný leg÷lnÝch akcÝ k dosa×enÝ sv┐ch cÝl┐ lep÷Ý informovanosti veŤejnosti. EFN podnik÷ Šleg÷lnÝ a pr÷vnÝ akce bu¤ ofensivnÝ nebo obrannÝ kdykoliv je toho zapotŤebÝ, a to v koordinaci pŤedstavenstva s pr÷vnÝ skupinou asociace.

Stanovy EFN byly v prosinci 1999 specielný upraveny tak, aby odpovÝdaly po pr÷vnÝ str÷nce n÷rodnÝ, evropskÝ, americkÝ nebo mezin÷rodnÝ jurisdikci.

NýkterÝ pŤÝklady leg÷lnÝch akcÝ EFN :

 

  • Leg÷lnÝ akce u francouzskÝho Nejvy÷÷Ýho soudu k zastavenÝ politicky orientovanÝho a absolutný neleg÷lnÝho rozhodnutÝ zastavit provoz SupefÝnixu (rychl┐ neutronov┐ reaktor 1450 MW ) nový zvolenou zeleno-socialistickou koalicÝ v kvýtnu 1997. RozhodnutÝ zastavit tento modernÝ a k ×ivotnÝmu prostŤedÝ pŤ÷telsk┐ reaktor bylo pŤijato nový zvolenou francouzskou vl÷dou ˙istý pouze v d┐sledku jejich vlastnÝch politick┐ch z÷jm┐, ani× by se uv÷×ila výdeck÷ a ekonomick÷ fakta, d┐le×it┐ pŤÝnos SuperfÝnixu pro ochranu ×ivotnÝho prostŤedÝ a potŤebu dal÷Ýho v┐voje tohoto typu reaktoru pro udr×iteln┐ rozvoj energetiky v budoucnosti. Zp┐sob, kter┐m bylo toto rozhodnutÝ u˙inýno a aplikov÷no navÝc zcela poru÷uje nejz÷kladnýj÷Ý z÷kon z 11.prosince 1963, vztahujÝcÝ se na v÷echna jadern÷ zaŤÝzenÝ na francouzskÝm ˙zemÝ.

 

  • EFN pod÷v÷ trestnÝ ozn÷menÝ na protijadernÝ aktivisty : v ˙ervnu 1999 byl na v┐stavý o ×ivotnÝm prostŤedÝ ve mýstý Tours ve stŤednÝ Francii n÷silný napaden st÷nek EFN. Skupina asi 50 ŠnepŤ÷telsk┐ch a hrub┐ch protijadern┐ch aktivist┐ se rozhodla napadnout st÷nek presentujÝcÝ EFN a Institut Comby a veŤejný insultovala, ohro×ovala a hrubý za˙to˙ila na 3 dobrovolnÝky EFN, kteŤÝ na tÝto v┐stavý klidný informovali veŤejnost o pŤÝnosech ˙istÝ jadernÝ energie. NepŤ÷telÝ EFN byli v tomto pŤÝpadý soudem shled÷ni vinn┐mi, jejich argumenty byly zcela odmÝtnuty a byli odsouzeni zaplatit finan˙nÝ kompensaci presidentovi EFN a Institutu Comby. Tato soudnÝ pŤe byla pro EFN velk┐m vÝtýzstvÝm nad protijadern┐mi aktivisty a pŤinesla na svýtlo n÷silnÝ metody, nýkter┐mi protijadern┐mi aktivisty pou×Ývan┐mi. TitÝ× aktivistÝ pŤitom pŤedstÝrajÝ, ×e jsou mÝrumilovnÝ. Read all the details concerning this affair.

 

  • nýkolik dal÷Ých pr÷vnÝch akcÝ se pŤipravuje.

 

Z÷kony jsou vytvoŤeny pro dobro veŤejnosti a mýly by b┐t respektov÷ny v÷emi ob˙any !