De nieuwsbrieven van 

Ecologen Voor Kernenergie

Uitgave 6 - Algemene Vergadering van 8 november 1997

Dit bericht wordt gratis naar de leden van de Vereniging van Ecologen Voor Kernenergie gestuurd. De nieuwsbrieven zijn beschikbaar op volgend internetadres: http://www.ecolo.org/zfn-news/EFN6.nl.html


Verslag van de Algemene Vergadering van 8 november 1997

Zoals voorzien had de algemene jaarlijkse vergadering van de Vereniging van Ecologen Voor Kernenergie plaats op 8 november 1997 om 15.00.

De zetel van de vereniging kwam in de eerste plaats bijeen om de lopende projecten en acties te bespreken, om de algemene vergadering voor te bereiden en om de aanwinst van de nieuwe leden van het voorbije jaar goed te keuren. Alle nieuwe leden die hun kandidatuur gesteld hebben, het lidmaatschapsformulier ingevuld hebben en hun lidmaatschapsbijdrage betaald hebben sedert de laatste bijeenkomst van de vereniging werden per unanieme stemming aanvaard door de zetelende leden. De bijdrage is constant gebleven, op de minimale bijdrage om sympathiserend lid te worden met ontvangst van de nieuwsbrief gedurende één jaar na, die 50FF bedroeg, maar opgetrokken wordt tot 100FF wat nog steeds een uiterst aanvaardbaar bedrag is en het minimum bedrag vormt, rekening houdend met verzendingskosten en met de beperkte fondsen van de vereniging, uitsluitend komende van de lidmaatschapsbijdragen. Het lidmaatschapsformulier zal derhalve aangepast worden.

Om 15 uur, in een aangename sfeer had de algemene vergadering, zoals voorzien, plaats : 1/ ontvangst en bezoek van de plaatselijke verantwoordelijken ; 2/ balans van het afgelopen jaar en voorstelling van het morele standpunt van de Voorzitter; 3/ de plaatselijke verantwoordelijken van de vereniging ; 4/ de vernieuwing van de zetel van de vereniging ; 5/ de lidmaatschapsstatistieken van de vereniging; 6/ het financieel rapport van 1996 ; 7/ de verplaatsing van de sociale zetel van de vereniging; 8/ de VEVK in contact met het publiek: 500 000 nieuwe geïnteresseerden op één jaar ; 9/ de eerstvolgende tentoonstelling: Naturissima te Grenoble ; 10/ het standpunt betreffende de lopende projecten, voorrangspunten voor het komende jaar en varia.


Balans van het afgelopen jaar en voorstelling van het morele standpunt van de Voorzitter.

De bijeenkomst ging van start met een rondleiding door de lokalen en het kleine bureautje van de vereniging en met een voorstelling van de verschillende documenten die uitgewerkt werden sinds het oprichten van de vereniging. Vervolgens werden voorstellen geformuleerd met betrekking tot de procedures voor het verzenden van informatie per post en met betrekking tot de toetreding van nieuwe leden. 

Een navigatiesessie op het internet liet allen toe een beetje vetrouwd te raken met het internet om vervolgens meer in detail naar het ontwerp van de website van de vereniging te gaan kijken. (http://www.ecolo.org/EVK.nl.html) De web site bevat een formulier ter ondertekening in het Engels, Duits en Nederlands en instructies om lid te worden van de vereniging via internet.

Een lange discussie omtrent het nucleaire vervolgde. Hubert vertelt onder meer dat Christian Pierret, Staatssecretaris van industrie gisteren (vrijdag 7 juli 1997) een bezoek bracht aan de kerncentrale van Chooz in de Ardennen waar hij bevestigde dat kernenergie onontbeerlijk is, niet alleen om economische maar ook om ecologische redenen. De VEVK ondersteunt natuurlijk deze visie en hoopt dat ook andere ministers deze situatie die iedereen kent maar waar niet iedereen openlijk voor uitkomt zo duidelijk naar voren zullen brengen.

De voorzitter presenteerde vervolgens in het kort een overzicht van rijke achtergrond van de vereniging aan de nieuwkomers ( zie nieuwsbrief n°4) en berichtte over de projecten van het afgelopen jaar.

Een delegatie bestaande uit verschillende leden van de vereniging bezocht de Superphénix site (de snelle kweekreactor van NERSA van 1250 MW te Morestel in de buurt van Grenoble) op 11 juli 1997; ze bezochten bovendien de kerncentrale van Penly in Normandië op 26 augustus 1997 (twee drukwaterreactoren van 1300 MW) en het bedrijf Cogema in La Hague op 6 juni 1997 ('s werelds grootste bedrijf voor de verwerking en recyclage van nucleair afval en vaak onder heftige kritiek van sommige ecologen).

Dit jaar werd gekenmerkt door een verrassend grote stijging van het aantal nieuwe leden (zie verder voor enkele statistische gegevens) en door onze deelname aan twee publieke manifestaties over het nucleaire in harmonie met het milieu te Parijs op 3 juli 1997 en te Lyon op 2 september 1997. De acties van de vereniging werden voor het eerst door de media aan het publiek voorgesteld, meer in het bijzonder in de informatiebladen, op TF1, FR3 en M6.

Bovendien blijkt de interesse voor Ecologie voor Kernenergie in andere landen groot en telt het aantal lokale correspondenten 18, verspreid over zo'n 10 landen (zie verder voor een geografische kaart van de verspreiding van de vereniging).

Op het gebied van politieke contacten heeft de VEVK bemoedigende ondersteuning ontvangen van de Franse president, Mr Jacques Chirac en van de Minister van Budgettaire zaken en Industrie, Mr Dominique Strauss-Kahn (zie ook nieuwsbrief n°2). De voorzitter van de VEVK werd ontvangen door Madame Dominique Voynet, Minister van Milieu. We hebben ons standpunt omtrent kernenergie en Superphénix uiteengezet, zodat ook het standpunt van de regering beter gefundeerd kan worden. (zie ook nieuwsbrief n°1).

We hebben contacten gelegd met de verantwoordelijken van MfK, een Zweedse vereniging van ecologen voor kernenergie, die reeds verschillende jaren bestaat zo'n 200 leden telt. De vereniging brengt informatie tot bij het Zweedse publiek en neemt regelmatig deel aan debatten omtrent kernenergie en het milieu. Het adres van de internetsite van MfK is : http://www2.sbbs.se/hp/dambo .

Verschillende informatiefolders van de vereniging werden tijdens het afgelopen jaar aangepast en verbeterd. De meest gebruikte is presentatiefolder van de vereniging ( A5 formaat) beschikbaar in het Frans, Engels, Nederlands en het Duits. Andere formulieren, te vinden op het internet, zijn: het petitieformulier van de vereniging, een folder over de geschiedenis en achtergrond van de vereniging l'association, voorwaarden voor een gratis abonnement, ...

Het vertalen van de teksten en formulieren en  het streven naar internationale erkenning wordt verdergezet.

Een voorontwerp van de internetsite werd gerealiseerd en zal verder ontwikkeld worden.

Vier nieuwsbrieven van zo'n acht pagina's werden dit jaar uitgebracht.

Jean-Marie Lecocq en Michel Lung hebben een bijdrage geleverd met een artikel omtrent kernenergie in de pers. Michel biedt zijn hulp aan voor toekomstige nummers (zie ook nieuwsbrief n°5). Lysiane wil een steentje bijdrage voor de verzending van de nieuwsbrieven.
We heten alle vrijwilligers hartelijk welkom.
 


De lokale correspondenten van de vereniging.

Op dit moment telt de vereniging 18 lokale correspondenten in Frankrijk en in het buitenland :

- in alle Franse provincies

- in Europa : Duitsland, Nederland, Tsjechië en Hongarije.

- in de Verenigde Staten : Californië

- in Azië : Oekraïne.

De vereniging telt bovendien een groot aantal leden in België, Zwitserland, Australië en Brazilië.

Iedereen kan een lokale correspondent worden. Het volstaat een aanvraag in te dienen bij de vereniging en een formulier (in het Frans en het Engels verkrijgbaar) in te vullen.

U bent niet verplicht aan de reünies en vergaderingen deel te nemen. Het enige wat van de lokale correspondenten verwacht wordt, is dat ze rondom hen het gedachtegoed van de vereniging van ecologen voor kernenergie naar buiten brengen. Dit kan door er gewoon over te praten met vrienden, collega's, buren, ... ; door de petitie te laten rondgaan en ondertekenen, eventueel door een berichtje in een lokaal dagblad te laten zetten, ... . Alle ideeën zijn welkom. et toutes vos idées et suggestions seront les bienvenues. In geval van meer dan één lokale correspondent in een regio, raden we coördinatie van de verschillende activiteiten aan.

Als u meent dat onze standpunten de wijde wereld moeten verkennen en u wilt actief hiertoe bijdragen, stuur dan een berichtje/aanvraag naar de Vereniging van Ecologen voor Kernenergie en wij sturen u het formulier voor lokale correspondent op.


De vernieuwing van het centraal bureau van de vereniging. 

Conform met de statuten van de vereniging (artikel 11), dient na elke jaarlijkse algemene bijeenkomst een vernieuwing van het mandaat van de leden van het hoofdzetel uitgevoerd te worden. Tijdens de algemene vergadering werd besloten een verkiezing te houden. Met unanimiteit bleek het besluit van de aanwezige leden dat de leden van het centraal bureau hun plaatsen zouden behouden. Het centraal bureau bestaat dus uit de volgende leden:

PRESIDENT : Mr Bruno COMBY, ingenieur van de 'École Polytechnique (promotie X80), auteur van 10 boeken over gezondheid en omgeving waarvan "Un écologiste pour le nucléaire" en "Le nucléaire, avenir de l'écologie ?".

VICE-PRESIDENT : Professor Henri JOYEUX, chirurg, professor aan de faculteit geneeskunde van de universiteit in Montpellier, internationale prijs Cancérologie Antoine Lacassagne in 1985, directeur van de verzameling "Ecologie Humaine" uitgegeven bij éditions de Guibert.

ALGEMEEN SECRETARIAAT : Mr Hubert CHOPIN, magistraat, vice-president van het gerecht van eerste aanleg te Troyes.

ADJUNCT-SECRETARIS : Mevrouw Simone WEISS PERREAU, verpleegster-leerkracht op rust, Presidente van de Association des Amis de Chantoiseau et de Chantesoleil, gevestigd strijdster tegen het anti-nucleaire.

SCHATBEWAARDER : De heer Pierre-Yves VINCENT, boekhouder bij het kabinet boekhouding.


Enkele statistieken over lidmaatschap bij de vereniging

Op 26 oktober 1997, telde de vereniging 834 leden.

Ons oorspronkelijk doel was: 100 leden binnen het jaar en duizend binnen twee. De objectieven van dit eerste jaar werden dus meer dan bereikt.


Het financieel rapport van 1996

Het financieel rapport van 1996 werd voorgesteld tijdens de algemene vergadering. Deze beschouwing dateert van de datum van oprichting van de vereniging, nl 10 oktober 1996 en beschrijft de periode vanaf de oprichting tot 31 december 1996.

De ontvangsten waren : 3 000,00 FF en komen van nieuw aangeslotenen. De uitgaven waren : 2 907,83 FF. De verhouding ontvangsten/uitgaven van 1996 levert dus een restant ontvangsten van 92,17 FF. Dit bedrag wordt overgedragen naar 1997.

Dit financieel rapport werd goedgekeurd door het algemeen comité.


EVK en het publiek: 500 000 geïnteresseerden binnen het jaar

EVK heeft zijn activiteiten aan het publiek voorgesteld in het kader van verscheidene tentoonstellingen:

- Marjolaine

- Salon des Médecines Douces

- Naturissima

- Medec

- Sesame

- Foire de Poitiers (Poitiers Jaarmarkt)

- Salon des infirmières (Salon der Verpleegsters)

- Nature et Bien-Etre (Natuur en Welzijn)

Als gevolg van de weigering van de organisatoren van het salon Marjolaine om het EVK zich uit te laten spreken over kernenergie en ecologie -op aanraden van aanhangers van antinuklear, hebben ook de salons: Regards (te Chaumont) en Santé Autrement (te Parijs) de inschrijving van EVK geweigerd, met de argumentatie dat ecologen zich niet mogen uitdrukken, onder geen enkele voorwaarde, ten voordele van het nucleaire. Nochtans is het zeer duidelijk, alleen al het ledenaantal in beschouwing nemend, dat er wel degelijk heel wat ecologen zijn die menen dat kernenergie een ecologisch verantwoorde energiebron is. Het is heel moeilijk om dogma's te doorbreken, zelfs (of vooral) wanneer deze berusten op verkeerde ideeën. Ondanks de afwijzing van de antinucleaire salons, zullen we de hoop om op dergelijke salons onze overtuiging te kunnen verwoorden niet opgeven. Gelukkig bleken andere salons veel opener van geest en konden we onze objectieve informatie over kernenergie openbaar maken aan het publiek.

Deze eerste reeks tentoonstellingen had als doel aan het publiek duidelijk te maken welke de belangrijke vragen omtrent energie zijn en beantwoorde aan de vragen van het publiek omtrent kernenergie en omgeving. De ontvangst van het publiek (meer dan 500.000 mensen bezochten de tentoonstellingen) was warm en oprecht. De bezoekers stelden veel vragen, voornamelijk omtrent het nucleair afval, de gevolgen van Tschernobil en de gevolgen van kernenergie op de gezondheid van de mens in het algemeen. Velen waren verheugd over de informatie die ze verkregen en enkelen ondertekenden de petitie. Een minderheid deelde ons standpunt niet, wat resulteerde in een gepassioneerde discussie.

Over 't algemeen was de sfeer op de tentoonstellingen aangenaam en rustig. De stand van Marjolaine was echter danig gecensureerd (verbod tov de president om informatie te vertonen over ecologie en kernenergie, om zijn boeken over het nucleaire aan het publiek te vertonen, verbod om informatie over de vereniging te verspreiden, verplichting om niets aan de stand te hangen ivm het nucleaire, zelfs vragen omtrent kernenergie en foto's van centrales en verbod om ook maar één woord te uiten over deze onderwerpen.  Onder het mom van protest tegen deze onaanvaardbare houding van de organisatoren, duidelijk in tegenspraak met vrijheid van meningsuiting, hebben we, gezien onze stand door het comité oorspronkelijk geaccepteerd was, de stand verfraaid met een bescheiden velletje papier waarop stond "Hier wordt vrijheid van meningsuiting gerespecteerd". Zelfs dit werd ons gevraagd te verwijderen ... De tentoonstelling werd het voorwerp van een hevige polemiek en liet bovendien beledigende en fysieke aanvallen t.o.v. de president toe ("wat u doet is niet goed", iets als: ''scheer u weg'' en '' 'k zal eens op uw smoel slaan''; er kwamen anonieme berichten op het antwoordapparaat, en bedreigingen van leden van kleine groene verenigingen die zich open en tolerant noemen, bleken allergisch voor sommige van onze vragen over kernenergie. Deze gebeurtenissen werden gepubliceerd in een artikel door d'Emmanuel Grenier in het tijdschrift "Industries et Environnement" (n°153, 27 november 1996).

Na deze eerste reeks tentoonstellingen, kunnen we besluiten dat de algemene trend qua humaniteit, communicatie informatie en contact met het publiek positief is. We zullen deze trend voortzetten in 1997.

Dank aan allen die de stand mee hebben opgebouwd en vertegenwoordigd: Jean-Marie, Andrea, Georgette, Simone, Christelle, Hubert, Jean-François, Jacques, Jean-Yves, Patricia...

Wordt vervolgd ...


Volgende tentoonstelling van de EVK : Naturissima in Grenoble

De Vereniging van Ecologen Voor Kernenergie (EVK) nodigt u uit op haar stand in het kader van de tentoonstelling "NATURISSIMA" die plaatsvindt van 29 NOVEMBER tot 7 DECEMBRE 1997, in het  tentoonstellingspark ALPEXPO te Grenoble.

Het salon NATURISSIMA - LA VIE AU NATUREL ontvangt dit jaar ongeveer 64 000 bezoekers op 10 dagen. Het is de grootste manifestatie over Natuur en Omgeving in het gebied Rhone-Alpes.

EVK stelt voor aan het publiek :

- informatie over de vereniging, kernenergie en ecologie (borden, posters en informatiefolders),

- verdeling van de lidmaatschapsformulieren,

- mogelijkheid om leden van de vereniging te ontmoeten,

- voorstelling van de boeken "Le Nucléaire avenir de l'écologie ?" en "Un écologiste pour le nucléaire",

- ontmoeting met de auteur

- u kunt zich volledig informeren omtrent omgeving en energie

- zij die willen kunnen een petitie ondertekenen

Als u ons wilt bezoeken : de EVK stand bevindt zich in het grote gebouw PALEXPO van het tentoonstellingspark, in de RUE DU WAKAME vlakbij de hoofdbezoekersingang (rechts, net voorbij de ingang). U kunt er de president van de vereniging ontmoeten en/of andere leden van de vereniging tijdens de openingsuren van het park, zijnde:

- zaterdag 29 en zondag 30 november 97 : van 10h00 tot 20h00.

- maandag 1 tot donderdag 4 december 97 : van 12h00 tot 20h00.

- vrijdag 5 december 97 : van 12h00 tot 22h30.

- zaterdag 6 en zondag 7 december 97 : van 10h00 tot 20h00.
 
Als u een handje wil uitsteken voor het presenteren van de stand, altijd welkom. Bel ons vóór 28 nov 97 op 01 30 74 00 33 of tijdens de tentoonstelling (vanaf 29 nov 97) op 06 11 84 88 00.

Aarzel niet uw vrienden te contacteren of laat ons hun adres en/of e-mail geworden.


Lopende projecten en de richting voor het komende jaar

Prioriteiten voor het komende jaar zijn :

- stijging van het aantal leden van de vereniging.

- publicatie van newsletters. De oudere uitgeven kunt u vinden op het internet op volgend adres : http://www.ecolo.org/efn-news.nl.html . Als u wilt bijdragen tot een artikel, aarzel niet ons te contacteren of een voorstel op te sturen.

- ontwikkeling van de EVK website, in verschillende talen, in pas met recente gebeurtenissen en ontwikkelingen, ...

- verhuis : de sociale zetel van de vereniging zal weldra verhuizen. Het toekomstig adres is nog niet gekend. Onze lezers en leden zullen op de hoogte gebracht worden, zodra het adres gekend is. Tijdens de overgangsperiode zal de vereniging steeds telefonisch te bereiken zijn

- ontwikkelen van de geografische spreiding van lokale medewerkers van de vereniging.

- contacten en interviews met politici, wetenschappers en kunstenaars en voortzetting van het Comité Scientifique en het Comité d'Honneur in het kader van contacten met bekendheden.

De algemene vergadering werd rond 20.00 beëindigd en werd gevolgd door een ecologisch avondbuffet. De volgende algemene vergadering zal in de herfst van 1998 plaatsvinden.


Voor lidmaatschap of abonnement

Voor een abonnement op de nieuwsbrieven via post of e-mail (naar voorkeur) en om de vereniging van Ecologen voor Kernenergie te steunen, kunt u zich lid maken en een lidmaatschapsformulier invullen , te vinden op volgend adres :

In het Nederlands : http://www.ecolo.org/ba.nl.html (Klik op het adres voor toegang )

STEUN de ECOLOGEN VOOR KERNENERGIE ! Als u ons standpunt deelt, onderteken deze petitie signez la pétition en maak uzelf lid van de vereniging. U kunt sympathiserend lid worden voor de kleine som van 100 FF. Dit omvat het abonnement op de nieuwsbrieven. Het lidmaatschap is één jaar geldig. Indien u reeds lid bent, kunt u meteen uw lidmaatschap vernieuwen. Onafhankelijk van de datum van vernieuwing van uw lidmaatschap, zal uw lidmaatschap met één jaar verlengd worden, één jaar na het verstrijken van uw eerste jaar. Het vernieuwingsformulier is hetzelfde als het eerste inschrijvingsformulier en vindt u op het adres hierboven. Dank u voor uw lidmaatschap en uw steun voor nucleaire ecologie !


Klil het gewenste adres aan :

EVK internet adres in het Nederlands : http://www.ecolo.org/EVK.nl.html

Andere uitgaven van de nieuwsbrieven op het internet : http://www.ecolo.org/efn-news.nl.html

Onderteken de petitie op het internetadres : http://www.ecolo.org/petition.nl.html


Presentatie Petitie Inschrijvingsformulier Boek van EVK Voorzitter van EVK International
[an error occurred while processing this directive]Commentaar en suggesties (in het Engels) :
evk[at]ecolo.org