Copyright

pr÷vo reprodukovat texty, ilustrace a fotografie, presentovanÝ na tÝto str÷nce

 

ę EFN, V÷echna pr÷va,reservovan÷ pro v÷echny zemý, pro v÷echny texty, jako× i ilustrace, fotografie a dokumenty presentovanÝ na tÝto webovÝ str÷nce. Texty, ilustrace, fotografie a dokumenty jsou vlastnictvÝm jejich pŤÝslu÷n┐ch autor┐.

JakÝkoliv vyu×itÝ na tÝto str÷nce presentovan┐ch text┐, dokument┐, fotografiÝ a informacÝ pro jak┐koliv ˙˙el, i kdyby se jednalo pouze o ˙÷st nebo v┐tah presentovan┐ch informacÝ lze pouze s pŤedchozÝm a pÝsemn┐m souhlasem autora dot˙en┐ch dokument┐ a vlastnÝka pŤÝslu÷n┐ch pr÷v nebo Ť÷dný autorizovanÝ osoby.

Za vyu×itÝ je pova×ov÷no : archivov÷nÝ, nebo pŤenos, nebo reprodukce v÷ech nebo jenom ˙÷sti informacÝ v jakÝkoliv formý napŤ. vyti÷týnÝ, virtu÷lnÝ, v souboru po˙Ýta˙e, informace v elektronickÝ podobý, nebo jin┐ch podp┐rn┐ch prostŤedcÝch nebo jakÝkoliv jinÝ vyu×itÝ presentovan┐ch informacÝ.

PŤed jak┐mkoliv vyu×itÝm text┐, ilustracÝ, fotografiÝ a dokument┐, prosÝm, kontaktujte EFN tradi˙nÝ po÷tou, telefonem, faxem (d÷no na domovskÝ webovÝ str÷nce) nebo po÷lete e-mail (spam prevention: replace A by @ in the e-mail address before sending the message) ve kterÝm uvedete n÷sledujÝcÝ informace: va÷e jmÝno a pŤÝjmenÝ, fyzickou adresu, e-mail, d┐vod va÷Ý ×÷dosti, kterÝ texty, fotografie, ilustrace nebo dokumenty chcete vyu×Ýt nebo reprodukovat, kdy je vyu×itÝ pl÷nov÷no a po jakou dobu, v jakÝ formý (povaha prostŤedku napŤ. tisk v ˙asopise, pro rozhlasovÝ nebo televiznÝ vysÝl÷nÝ, texty nebo fotografie rozesÝlanÝ e-mailem, nebo na seznam e-mail┐ nebo forum na internetu, nebo k zapracov÷nÝ na CD, texty pro citaci v knize, atd.), typ a d┐le×itost pl÷novanÝho ÷ÝŤenÝ (pouze jednor÷zovÝ nebo mnohon÷sobnÝ vyu×itÝ, po˙et kopiÝ ti÷týnÝho ˙asopisu, poslucha˙┐ televiznÝ nebo rozhlasovÝ presentace, po˙et ˙ten÷Ť┐ novin, po˙et pŤeplatitel┐ seznamu e-mail┐, URL a po˙et n÷v÷tývnÝk┐ na webovÝ str÷nce, atd.).

Ve v÷ech pŤÝpadech bude nezbytnÝ citovat zdroj, autora dokument┐, (kter┐ se m┐×e v z÷vislosti na druhu dokumentu mýnit a proto je nezbytnÝ n÷s pŤed ka×d┐m vyu×itÝm kontaktovat), origin÷lnÝ odkaz, jestli×e je vyu×itÝm kniha, text nebo psan┐ dokument, jmÝno vlastnÝka pr÷v na fotografie nebo ilustrace a odkaz na webovou adresu EFN (http://www.ecolo.org).

OdpovÝme na v÷÷ po×adavek rychle a opr÷vnÝme v÷s, nebo ne, k vyu×itÝ nebo reprodukci po×adovanÝ informace a d÷me v÷m v÷echny nezbytnÝ detaily o pozn÷mk÷ch a specifickÝ podmÝnky, kterÝ zohlednÝte pŤi va÷em vyu×itÝ.

Pro novinovÝ ˙l÷nky (noviny, ˙asopisy...), v÷m m┐×eme poslat e-mailem fotografie s lep÷Ým rozli÷enÝm, ne× majÝ na webovÝ str÷nce. Postup je stejn┐ : kontaktujte EFN : copyright-czAecolo.org (spam prevention: replace A by @ in the e-mail address before sending the message) a uve¤te ve svÝm po×adavku jmÝno po×adovan┐ch soubor┐ (zjistÝte na naviga˙nÝ li÷tý va÷eho softwaru, kdy× jste na pŤÝslu÷nÝ str÷nce a u image nebo fotografiÝ zjistÝte jejich jmÝno tak, ×e na ný kliknete.).

Pro vÝce informacÝ, kontaktujte: copyright-czAecolo.org (spam prevention: replace A by @ in the e-mail address before sending the message)

 

Back to menu